close
Regulamin i polityka prywatności serwisu BezMapy.pl

Regulamin i polityka prywatności serwisu BezMapy.pl

Regulamin i polityka prywatności Bezmapy.pl

Regulamin i polityka prywatności Bezmapy.pl

ZASADY OGÓLNE

BezMapy.pl udostępnia serwis Bezmapy.pl bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.

Poniższy Regulamin i polityka prywatności Bezmapy.pl określają zasady funkcjonowania serwisu internetowego Bezmapy.pl.

Celem serwisu Bezmapy.pl jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji opublikowanych w ramach Bezmapy.pl, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a redakcją Bezmapy.pl, wyrażania swoich opinii, tworzenie grup, umieszczania w serwisie samodzielnie utworów (np. treści, zdjęć, video), odbierania i wysyłania wiadomości, prowadzenia bloga etc.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

Bezmapy.pl opracowało niniejszy dokument mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. Bezmapy.pl dba o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych Bezmapy.pl nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane te potrzebne są m.in. do określenia upodobań użytkowników Bezmapy.pl w celu doskonalenia serwisu. Chcemy aby był on coraz ciekawszy i celniej trafiał do upodobań użytkowników.

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.). Informacje z danymi osobowymi i adresowymi o użytkownikach wykorzystujemy jedynie w celu realizacji promocji i konkursów oraz przyznania nagród uznaniowych.

COOKIES, IP

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. “cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

BezMapy.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

– utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
– lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
– tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
– prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
– tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu bezmapy.pl. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach.

W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

ZABRONIONE TREŚCI

W serwisie Bezmapy.pl nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.

Zabrania się Uczestnikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości (utworów) takich jak: zdjęcia, grafiki, teksty, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

– zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
– zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
– obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
– przedstawiających przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej,
– naruszające prawo do prywatności,
– zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora
– treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy
– treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum)
– zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść Bezmapy.pl

Bezmapy.pl zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Uczestników treściach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy Bezmapy.pl. Treści zawierające takie informacje, o których mowa powyżej mogą być niezwłocznie zmienione lub usunięte przez Bezmapy.pl.

Uczestnicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Uczestnika

Bezmapy.pl ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, utworów samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez Uczestników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają w/w normy, naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Uczestnika, w przypadku złamania zasad regulaminu. W takim przypadku jeśli Uczestnik naruszył prawa osób trzecich Bezmapy.pl może przekazać posiadane informacje na temat Uczestnika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.

Wszystkie treści tworzone przez użytkowników, sprzeczne w powyższym, po zgłoszeniu do moderatora serwisu poprzez e-mail na kontakt(at)bezmapy.pl lub z użyciem właściwego formularza, będą usuwane. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować i usunąć utwór wstawiony poprzez Użytkownika.

Bezmapy.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników ani nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie utworów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Ponadto Bezmapy.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:

– za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez Uczestników lub też używania serwisu przez Uczestników,
– jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu www.Bezmapy.pl, bądź też jego czasowej niedostępności,
– jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Uczestnika przez osoby trzecie,
– jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron serwisu,
-naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Bezmapy.pl zastrzega sobie prawo do:

– zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie,
– czasowego zawieszania działania serwisu,
– trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Uczestników treści,
– niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Uczestnika, w przypadku złamania zasad regulaminu. W takim przypadku jeśli Uczestnik naruszył prawa osób trzecich Bezmapy.pl może przekazać posiadane informacje na temat Uczestnika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających.

LINKI DO INNYCH STRON WWW

Na stronach serwisu Bezmapy.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Bezmapy.pl nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

PRAWA AUTORSKIE

Korzystanie z informacji i danych umieszczonych w serwisie Bezmapy.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie treści lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie.

Dane i informacje zawarte w serwisie Bezmapy.pl są publikowane min. do celów informacyjnych. Bezmapy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w serwisie Bezmapy.pl, jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń i reklam oraz wszelkie treści tworzone przez użytkowników serwisu.

Użytkownik serwisu Bezmapy.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych do Bezmapy.pl materiałów/utworów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na stronach Bezmapy.pl). Ponadto Uczestnik oświadcza, iż w/w utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie w/w materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

Użytkownik upoważnia Bezmapy.pl do dokonywania zmian w w/w Utworach, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych.

Użytkownik upoważnia niniejszym Bezmapy.pl do nieodpłatnego wykorzystywania w/w Utworów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach www.Bezmapy.pl oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia Bezmapy.pl do wykorzystywania w/w Utworów w celach promocyjnych i reklamowych.

Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na w/w Zdjęciach/Video i upoważnia niniejszym Bezmapy.pl do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.

Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie treści – udostępnianie materiałów za pośrednictwem serwisu www.Bezmapy.pl – wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Bezmapy.pl gwarantuje sobie jednocześnie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych treści w dowolny sposób.

W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Użytkownik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność.

SPOŁECZNOŚĆ W BEZMAPY.PL

Celem Społeczności w Bezmapy.pl jest umożliwienie Użytkownikom nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a redakcją Bezmapy.pl.

1. Całość działalności Społeczności odbywa się za pośrednictwem serwisu www.Bezmapy.pl
2. Społeczność jest dostępna dla użytkowników serwisu:
– w zakresie możliwości przeglądania zawartości Społeczności dla wszystkich użytkowników serwisu, za wyjątkiem niektórych treści obwarowanych innymi obostrzeniami przez samych użytkowników (dla zarejestrowanych, dla znajomych, prywatne) poprzez narzędzia udostępnione użytkownikom przez Bezmapy.pl.
– w zakresie dodawania i edycji treści dla użytkowników zarejestrowanych, za wyjątkiem niektórych elementów serwisu zwolnionych z tego obowiązku
3. Wraz z zarejestrowaniem się w Bezmapy.pl Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z wszystkich elementów Społeczności (w tym z forum i komentarzy pod artykułami).
4. W konkursach ogłaszanych na stronach serwisu www.Bezmapy.pl mogą brać udział tylko osoby:
1. pełnoletnie
2. osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
3. posiadający adres do wysyłki nagród na terenie Polski.

Jak zostać uczestnikiem Społeczności Bezmapy.pl

Aby zarejestrować się w Społeczności należy:

1. Wypełnić na stronach serwisu www.Bezmapy.pl w sposób kompletny i zgodny z prawdą pola obowiązkowe oraz potwierdzić rejestrację po otrzymaniu maila od Bezmapy.pl

oraz według uznania Użytkownika –

2.Wypełnić pola nieobowiązkowe jako nieobligatoryjne.

Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:

– akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
– wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Bezmapy.pl zawartych w formularzu danych
– potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.

3. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym Bezmapy.pl. Administratorem w/w danych osobowych będzie Bezmapy.pl. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do wglądu i aktualizowania swoich danych, a także o prawie do usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania w mailu potwierdzającym rejestrację.

W szczególności Użytkownik będzie otrzymywał:

– informacje dotyczące Bezmapy.pl
– informacje o ofercie i produktach Bezmapy.pl

4. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Społeczności.
5. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Społeczności Bezmapy.pl jednocześnie zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Bezmapy.pl. W tym celu zobowiązany jest przesłać drogą mailową na adres kontakt(at)bezmapy.pl wniosek o rezygnację z uczestnictwa, usunięcie swoich danych oraz zaprzestanie ich przetwarzania przez Bezmapy.pl z aktywnego adresu, który jest w systemie serwisu www.Bezmapy.pl przypisany do danego Użytkownika. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych serwisu www.Bezmapy.pl w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Usunięcie danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z serwisu www.Bezmapy.pl treści wygenerowanych przez niego.
6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204).

Konto

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie Bezmapy.pl.
2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
3. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
5. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
6. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.
7. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
8. Bezmapy.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

INNE ELEMENTY BEZMAPY.PL

Forum
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania forumowej netykiety:
1. Nie spamuj – obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów
2. Nie zamieszczaj materiałów „dla dorosłych” – obejmuje to między innymi: materiały bądź linki pornograficzne lub graficzne obrazy przedstawiające śmierć lub przemoc. Należy pamiętać, że odwiedzają nas goście w różnym wieku – uszanuj ten fakt pisząc swoje posty.
3. Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat już nie był omawiany. Użyj wyszukiwarki forumowej.
4. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora.
5. Unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów. Moderatorzy będą pilnować osób, które nieustannie posługują się obraźliwym językiem, albo próbują oszukać w jakikolwiek sposób autocenzora.
6. Dyskusje na temat nielegalnego oprogramowania, linki do stron je zawierających są zabronione, podobnie jak dyskusje opisujące czynności związane z zażywaniem narkotyków, hakerstwo i inne nielegalne zachowania.
7. Posty nie mogą zawierać treści molestujących lub pełnych nienawiści. Prosimy także o zachowanie szczególnej kultury wypowiedzi i szacunku wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne.
8. Nie podgrzewaj atmosfery – Dotyczy to ataków osobistych skierowanych przeciwko innym użytkownikom, wykpiwanie, wyśmiewanie, napastowanie kogoś. Takie posty lub tematy będą przez moderatora kasowane lub zamykane natychmiast.
9. Zabrania się rejestrowania się pod wieloma nickami i angażowania się w „wieloosobowość” tzn. udawanie, że jest się wieloma różnymi osobami. Osoba przyłapana na takim zachowaniu zostanie zbanowana.
10. Staraj się otwierać wątki w odpowiednich działach forum. Jest ono podzielone tak, aby wątki grupowane były tematycznie. Moderatorzy będą przesuwać wątki, które uznają za nieodpowiednie do działu.
11. Unikaj WIELKICH LITER – w Internecie oznacza to, że krzyczysz.
12. Wszelkie wątki lub posty, które mają na celu skrytykowanie lub zakwestionowanie decyzji moderatora zostaną natychmiast skasowane. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące czynności moderatora, proszę przesłać danemu moderatorowi lub administratorowi e-maila lub wiadomość prywatną.
13. Administracja forum zastrzega sobie prawo zmian lub uzupełniania niniejszego regulaminu wg potrzeb.
14. W każdej sytuacji decyzja Administratora jest ostateczna.
15. W przypadkach, których niniejszy paragraf nie opisuje, obowiązuje zasada zdrowego rozsądku

ZMIANY W REGULAMINIE I POLITYCE PRYWATNOŚCI BEZMAPY.PL

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności Bezmapy.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach Bezmapy.pl. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronach www.Bezmapy.pl. Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu www.Bezmapy.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

KONTAKT

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu Bezmapy.pl, regulaminu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: redakcja(at)bezmapy.pl

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin i polityka prywatności Bezmapy.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie www.Bezmapy.pl

1 października 2010693Views

Autostop w Wielkiej Brytanii

konkurs

Konkurs na dobry początek