close

Słowacja

Słowacja flaga

W 1918 roku Słowacja i Czechy połączyły się, tworząc Czechosłowację. Po II wojnie światowej Czechosłowacja stała się podległym ZSRR wschodnioeuropejskim państwem komunistycznym. W 1989 roku skończyły się wpływy radzieckie i Czechosłowacja po raz kolejny odzyskała niepodległość 1 stycznia 1993 roku nastąpił podział na Słowację i Czechy. Rozwijając nowoczesną gospodarkę rynkową Słowacja boryka się z większymi trudnościami niż Czechy.

W 1918 roku Słowacja i Czechy połączyły się, tworząc Czechosłowację. Po II wojnie światowej Czechosłowacja stała się podległym ZSRR wschodnioeuropejskim państwem komunistycznym. W 1989 roku skończyły się wpływy radzieckie i Czechosłowacja po raz kolejny odzyskała niepodległość 1 stycznia 1993 roku nastąpił podział na Słowację i Czechy. Rozwijając nowoczesną gospodarkę rynkową Słowacja boryka się z większymi trudnościami niż Czechy.

Słowacja flagaInformacje ogólne

Ludność: Na Słowacji mieszka 5,4 mln osób. Gęstość zaludnienia wynosi 111 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Słowacji wynosi 49 035 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów

Kod telefoniczny +421

Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy – 112, policja – 158, straż miejska (Mestská polícía – cała Słowacja) – 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe – 155, straż pożarna – 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji –1181, górskie pogotowie ratunkowe HZS – 18300.

Przepisy prawne

Niezastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy policji, zanieczyszczenie miejsca publicznego, naruszenie ciszy nocnej i wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym zagrożone są mandatem do wysokości 1000 SKK. Coraz częściej można spotkać się z zakazem palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Za palenie papierosów w pociągach, autobusach, na przystankach autobusowych, krytych peronach, w ośrodkach kultury, zamkniętych obiektach sportowych, w urzędach, sklepach, muzeach, kinach itp. grozi kara do 5000 SKK. W każdej sytuacji o wysokości mandatu decyduje policjant, który może odstąpić od wymierzenia kary finansowej i poprzestać na pouczeniu. Policja może zawsze poprosić o okazanie dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo zabrać legitymowanego na posterunek. Jeżeli do 24 godzin nie uda się potwierdzić tożsamości, osoba kontrolowana powinna zostać zwolniona. Cudzoziemcom zatrzymanym bez dokumentów tożsamości grozi nawet natychmiastowe wydalenie z kraju.

Ubezpieczenia

Słowackie służby graniczne mogą żądać okazania dowodu wykupienia polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, transportu, badań itp. W przypadku braku ubezpieczenia mogą odmówić wjazdu.

Bezpieczeństwo

Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Słowackiej
ul. Litewska 6, 00-581 Warszawa
tel. 525 81 10; fax 525 81 22
e-mail: slovakia@ambasada-slowacji.pl
Internet: www.ambasada-slowacji.pl

Wydział Konsularny
tel. 525 81 16

Wydział Handlowy
tel. 525 81 10; fax 625 24 52
e-mail: brh@zigzag.pl

Ambasada RP
ul. Hummelova 4, 814 91 Bratislava
Tel. (00 421 – 2) 5441 3175 (całodobowe)
5441 3174, 5441 2142 , 5441 3196
5441 2422, 5441 3221
fax. (00 421 – 2) 5441 3184,
e-mail: bratampl@nextra.sk
www.polskevelvyslanectvo.sk ( www.polishembassy.sk )

Wydział Konsularny
adres: j.w.
fax. (00 421 – 2) 5441 3193

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
ul.Zelená 6, 811 01 Bratislava
telefony: (00 421 – 2) 5443 0335, 5443 2744
fax. (00 421 – 2) 5443 2007
e-mail: weh@polamb.sk
strona internetowa: www.polamb.sk

Konsulat RP Liptovsky Mikulas
Konsul Honorowy: Tadeusz Frąckowiak (polski, słowacki, niemiecki)
Nam. osloboditel`ov 1
Tel. 044 – 5528810
Fax. 044 – 5528811
e-mail: konzul@verex.sk, konzulat@verex.sk

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego. Obowiązuje przepis, że cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Słowacji powinien mieć 3250 SKK (dzieci do 16. roku życia – połowę tej kwoty) lub ich równowartość w dowolnej walucie wymienialnej na każdy dzień pobytu. Od obywateli UE wymóg ten jest egzekwowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Dokument potwierdzający wykupienie świadczeń turystycznych (opłacone noclegi, wyżywienie, pobyt w sanatorium itp.) częściowo zwalnia z tego wymogu. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się. Jeśli planuje się pobyt dłuższy niż 30 dni, w ciągu trzech dni od wjazdu należy zgłosić się w odpowiedniej dla miejsca pobytu komendzie Policji ds. Cudzoziemców (Cudzinecká policía). Procedurę uzyskiwania prawa pobytu (praca, studia, łączenie rodzin itp.) w Republice Słowackiej przeprowadza Policja ds. Cudzoziemców: należy się tam zarejestrować, przedstawić 3 fotografie, ważny dokument tożsamości (paszport/dowód osobisty) oraz potwierdzenie o zapewnionym miejscu zamieszkania/zakwaterowania.

Zgodne z normą unijną. Turyści podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. W określeniu „do użytku osobistego mieszczą się towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty, jednak ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Skonfiskowany może zostać nawet pojazd, którym towary są przewożone. Przykładowo, za towary przewożone do użytku osobistego uznaje się ilości nie przekraczające: 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l spirytusu, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych. Cudzoziemiec może też wwozić do Słowacji leki dla innych osób przebywających na terenie tego kraju, jednak tylko wtedy, gdy ma zezwolenie lekarza odpowiadającego za terapię osoby, dla której je wiezie. Przywóz zwierząt. Zwierzęta (psy, koty itp.) można wwozić na terytorium Słowacji, jeżeli mają czytelny symboltatuaż lub odpowiedni mikrochip oraz paszport, który zawiera adnotacje o dokonaniu szczepień przeciw wściekliźnie wg WHO. Częścią tego dokumentu jest wkładka z opisem sytuacji weterynaryjnej w mieście stałego przebywania zwierzęcia oraz oświadczenie lekarza weterynarii o stanie zdrowia wystawione w ostatnich trzech dniach przed wywiezieniem zwierzęcia za granicę. Jedna osoba może wwozić maksymalnie pięć zwierząt (ze zwierzętami można wjeżdżać przez wszystkie przejścia graniczne). Przywóz broni. Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą przywozić i wywozić z innych krajów Unii Europejskiej broń i amunicję odpowiadającą celom łowieckim lub niezbędną do wzięcia udziału w imprezach sportowych itp. Osoba wwożąca broń i amunicję na teren Słowacji powinna uzyskać w przedstawicielstwie tego kraju za granicą pozwolenie na broń (Zbrojný sprievodný list). Konieczne jest uwiarygodnienie powodu podróżowania z bronią. Na przejściu granicznym broń i amunicję należy zgłosić pełniącym służbę funkcjonariuszom policji granicznej. Broń i amunicję można wwozić również na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej. Należy też przedstawić informacje o polowaniu, zawodach sportowych itp., do udziału w których potrzebna będzie przewożona broń. Broń i amunicję można przewozić przez dowolne przejście graniczne.

Komunikacja

Nie ma ograniczeń. Turyści i taternicy wędrujący w wysokich partiach gór obowiązani są zgłosić trasę, przewidywany czas wyprawy w góry i czas powrotu np. w schronisku lub placówce HZS (Horská záchranná služba). Niezgłoszenie się po powrocie przez dłużej niż 6 godzin uznawane jest za bezpośrednią prośbę o pomoc. W przypadku akcji ratowniczej poszukiwani będą pokrywać jej koszty, chyba że mają specjalne, komercyjne ubezpieczenie. Nieprzestrzeganie poleceń HZS (również Straży Ochrony Przyrody i Straży Leśnej) może zostać ukarane mandatem do wysokości 10 000 SKK. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów zamknięcia tras i szlaków turystycznych dla turystów, np. w Tatrach od 1 listopada do 15 czerwca. Poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi można wędrować tylko z licencjonowanym przewodnikiem górskim. Przekraczanie granicy na szlakach turystycznych – poza okresem, gdy jest to oficjalnie dozwolone – traktowane jest jako nielegalne przekroczenie granicy, co grozi zakazem wjazdu na teren Słowacji nawet do 10 lat. Piesze przejścia graniczne na niektórych szlakach turystycznych są zamknięte od 1 listopada do 15 czerwca (wykaz przejść granicznych: www.sg.gov.pl). Obowiązuje zakaz nocowania na dziko, na parkingach i drogach. Podróżujący z rowerami mogą je przewozić pociągami oznaczonymi piktogramem roweru za zryczałtowaną opłatą w wysokości 20 SKK. Bilet rowerowy całodniowy kosztuje 50 SKK. Odpowiednie wagony kursują też na trasie Bratysława–Wiedeń (odjazd tylko ze stacji Petržalka). Cena za przewóz roweru – 1 EUR, w obie strony – 2 EUR. W tym przypadku rower można przewozić tylko w pociągu osobowym. Podróżujący pociągiem osobowym lub pospiesznym w grupach minimum sześcioosobowych mogą kupić bilet grupowy z odpowiednią zniżką (osoby do 15 lat – 60 proc. zniżki, od 15 do 26 – 50 proc. i od 26 lat – 20 proc.). Odpowiednie bilety grupowe można kupić również na pociągi międzynarodowe. Dzieci (dwoje) do 6. roku życia pod opieką osoby dorosłej mającej odpowiedni bilet podróżują pociągami bezpłatnie, jednak tylko wtedy, gdy zajmują jedno miejsce siedzące. Za każde następne dziecko powinno się wykupić bilet z 50procentową zniżką. Można kupić bilet w pociągu, należy jednak zgłosić brak biletu konduktorowi natychmiast po wejściu do wagonu. Dopłata do biletu zakupionego w pociągu wynosi 70 SKK, kara za jazdę bez ważnego biletu wynosi 700 SKK.

Informacje dla kierowców

Od 1 maja 2004 r. zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację. Nadal może ona służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, nie może prowadzić pojazdów mechanicznych mimo posiadanego prawa jazdy. Brak ważnego prawa jazdy karany jest mandatem do wysokości 7000 SKK. Brak nalepki PL karany jest często mandatem. Pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo na przejściu. Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę podczas jazdy. Przejazd słowackimi autostradami i drogami ekspresowymi (a dla samochodów ciężarowych także niektórymi drogami I klasy) jest płatny. Ceny winietek (dialničná nalepka):

• dla pojazdów do 3,5 ton: ważna tydzień – 150 SKK, ważna miesiąc – 300 SKK, ważna rok – 1100 SKK;
• dla pojazdów od 3,5 do 12 ton: ważna 1 dzień – 250 SKK, ważna tydzień – 1000 SKK, ważna miesiąc – 2400 SKK, ważna rok – 9000 SKK;
• dla pojazdów powyżej 12 ton: ważna 1 dzień – 310 SKK, ważna tydzień – 1700 SKK, ważna miesiąc – 3600 SKK, ważna rok – 17 850 SKK.

Odpowiednie nalepki można kupić na przejściach granicznych, większych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych. Wysokość mandatu za brak nalepki to trzykrotność opłaty rocznej dla danego typu pojazdu. Stosowana jest również kara administracyjna – wielokrotność mandatu. Dozwolona maksymalna prędkość na obszarze zabudowanym to 60 km/godz., poza obszarem zabudowanym 90 km/godz. i na autostradzie 130 km/ godz. Od 15 października do 15 marca obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania. Jazda bez włączonych świateł karana jest mandatem do 2000 SKK. Przekroczenie prędkości o mniej niż 40 km/godz. karane jest mandatem w wysokości do 2000 SKK, a o ponad 40 km/ godz. – do 7000 SKK. Wykroczenie przeciwko obowiązującym przepisom ruchu drogowego karane jest mandatem w wysokości do 2000 SKK. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy: 0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jak osoba będąca pod wpływem alkoholu. W postępowaniu administracyjnym może zostać ukarany mandatem do 15 000 SKK. Zawartość alkoholu do 1 promila we krwi kierowcy karana jest mandatem do 10 000 SKK, a ponad 1 promil – do 15 000 SKK. Należy zwrócić uwagę na właściwe parkowanie samochodu. Zaostrzone zostały kontrole prowadzone zarówno przez policję, jak i straż miejską – jeśli samochód jest zaparkowany niezgodnie z przepisami, na koła pojazdu nakłada się blokadę lub odholowuje samochód na specjalny parking. W Bratysławie np. koszt odholowania i parkowania na parkingu policyjnym samochodu osobowego wynosi 3500 SKK (należy doliczyć mandat do wysokości 2000 SKK). Za zaparkowanie przez osobę nie uprawnioną na miejscu wyznaczonym tylko dla inwalidów policja może nałożyć mandat do wysokości 10 000 SKK. Odholowane może zostać również auto zaparkowane w miejscu niedozwolonym, nawet jeśli nie stanowi utrudnienia dla ruchu. Samodzielne zdemontowanie blokady jest zagrożone karą do 1 roku więzienia. Zdemontowanie blokady i jej zabór zagrożony jest karą więzienia do dwóch lat.

Zdolności płatnicze

Na terenie Słowacji działa kilkadziesiąt punktów, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski (np. Western Union). Usługi tego rodzaju świadczą również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Niektóre kantory i banki wymieniają również złotówki. Za wymianę walut kantory niekiedy pobierają prowizję – informacja na ten temat najczęściej jest tylko po słowacku.

Jak dojechać

Autobusy na Słowację kursują m.in. z Krakowa, Katowic i Zakopanego. Pomiędzy Polską a Słowacją jest też dość duża liczba międzynarodowych połączeń kolejowych. Najwięcej pomiędzy Warszawą i Krakowem a Bratysławą oraz miastami na południu Polski i Preszowem na Słowacji.

Zalecane szczepienia, higiena

W Republice Słowackiej nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia. Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. W prywatnych gabinetach lekarskich/klinikach, które nie mają podpisanej umowy z żadną z firm ubezpieczeniowych, należy płacić gotówką. Koszt wizyty lekarskiej wynosi ok. 500 SKK. Jednorazowa opłata administracyjna za każdą wizytę lekarską – 30 SKK, tyle samo płaci się w aptece za realizację recepty. Opłata za pobyt w szpitalu wynosi ok. 1200 SKK za dobę (plus opłaty za koszty leczenia, badań, lekarstw, transportu itp.). Nie ubezpieczeni płacą gotówką w kasie szpitala/przychodni po zakończeniu pobytu/badań.

Temperatura powietrza

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Bratysława 10,5° -0,5° 1,1° 9,9° 15° 18° 20,3° 19,8° 16,5° 10,5° 4,4°
Koszyce 8,8° -2,8° -0,5° 4,4° 9,3° 14,3° 17° 18,7° 18,7° 15° 9,3° 2,7° -1°
Poprad -4° -2,8° 1,6° 11° 13,8° 15,4° 15,4° 12,1° 7,1° 1,1° -3°
Chopok -1,1° -8,3° -8,1° -6° -3,3° 2,2° 6,6° 7,1° 4,4° 0,5° -4,5° -7°

Klimat Słowacji

Słowacja położona jest w strefie klimatu umiarkowanego.

Średnia miesięczna temperatura powietrza w najcieplejszym regionie kraju, Nizinie Naddunajskiej wynosi odpowiednio:
– styczeń 0°C
– lipiec 20°C

W górzystej części Słowacji średnia roczna temperaturas powietrza wynosi 8°C.

Roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 400 mm na południowym – wschodzie do ponad 2000 mm na południowych stokach Tatr.

Materiał źródłowy: Popularna Encyklopedia Powszechna. Kontynenty i Państwa – Europa. Grupa Wydawnicza Bertelsmann. Warszawa 2000

Kuchnia

W słowackiej kuchni dominują tłuste potrawy przyrządzane na bazie mięs (głównie wieprzowiny, drobiu i dziczyzny) oraz ziemniaków. Wiele dań nawiązuje do tradycyjnej kuchni polskiej i węgierskiej. Na tutejszych stołach często pojawiają się sery. Wśród alkoholi warto spróbować win z okolic Bratysławy i Koszyc, jednak najbardziej godne polecenia jest doskonałe, słowackie piwo.

Slovenská cibuľačka – zupa cebulowa z ziemniakami i surowym żółtkiem jest sycącym daniem szczególnie lubianym przez polskich narciarzy.

Słowacki kapuśniak – gęsta zupa przygotowywana z kwaśnej kapusty, wędzonego mięsa i kiełbasy, z dodatkiem suszonych grzybów.

Bryndzowe haluszki (Bryndzové haloużky) – kluski z tartych ziemniaków podawane z bryndzą i okraszone zasmażką z wędzonego boczku – są często serwowane w barach szybkiej obsługi.

Szamorińska kaczka w winie – szpikowana wędzonym boczkiem i pieczona w winie dzika kaczka, podawana zazwyczaj z ziemniakami lub ryżem.

Ziemniaczane lakosze – pieczone na blasze placki z gotowanych ziemniaków podawane jako dodatek do gęsi lub kaczki, albo samodzielnie, po wypełnieniu masą makową lub orzechową.

Vyprážaný syr z tatarskou omačkou – panierowany i smażony ser żółty podawany z sosem tatarskim to bez wątpienia najbardziej popularna potrawa zamawiana w Słowacji przez Polaków. Zamawiając to danie, powinniśmy pamiętać o hranolkach czyli frytkach i oczywiście kuflu smacznego, miejscowego piwa.

25 lutego 20113058Views

Biebrzański Park Narodowy – szlaki piesze

Przysłowia Mongolskie